செயல்பாடுகள்/கண்காட்சிகள்

செயல்பாடுகள்/கண்காட்சிகள்

2023 இஸ்தான்புல் ஆட்டோமெக்கானிகா கண்காட்சி

2023 இஸ்தான்புல் ஆட்டோமெக்கானிகா கண்காட்சி
இஸ்தான்புல் ஆட்டோமெக்கானிகா கண்காட்சி3
இஸ்தான்புல் ஆட்டோமெக்கானிகா கண்காட்சி2
இஸ்தான்புல் ஆட்டோமெக்கானிகா கண்காட்சி

2021 சீனா பெவிலியன் கண்காட்சி

கண்காட்சி-01
கண்காட்சி 02
கண்காட்சி 03
கண்காட்சி 04
கண்காட்சி 05
கண்காட்சி 06
கண்காட்சி 07