குளிர் தட்டு

குளிர் தட்டு-01
குளிர் தட்டு-02
குளிர் தட்டு-03
குளிர் தட்டு-04
குளிர் தட்டு-05
குளிர் தட்டு-06
குளிர் தட்டு-07
குளிர் தட்டு-08
குளிர் தட்டு-09
குளிர் தட்டு-10
குளிர் தட்டு-11

இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட்-19-2022