கூயிங் சிஸ்டம் அசெம்பிளி

கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-01
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-02
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-03
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-04
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-05
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-06
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-07
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-08
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-09
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-10
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-11
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-12
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-13
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-14
கூயிங்-சிஸ்டம்-அசெம்பிளி-15

இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட்-19-2022